Ogólne warunki uczestnictwa w wyprawie Multistrada 60,000 km European Tour

Wniosek o uczestnictwo oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez uczestnika (zwanego dalej “Zgłaszającym”, a w przypadku wyboru przez Ducati “Uczestnikiem”) niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

Artykuł 1 – WSTĘPNA SELEKCJA

1.1 Niniejsze Ogólne warunki uczestnictwa w projekcie Multistrada 60 000 km European Tour (zwanym dalej “Wydarzeniem”) mają zastosowanie do wszystkich wniosków o udział w Wydarzeniu organizowanym przez Ducati Motor Holding S.p.A – Società a Socio Unico, pod kierownictwem i koordynacją Audi AG (zwanej dalej “Ducati”).

1.2 Wszystkie wnioski o udział w Wydarzeniu podlegają uprzedniej selekcji przez firmę Ducati, która zastrzega sobie prawo do oceny każdego wniosku i weryfikacji faktycznej obecności warunków uczestnictwa, zaznaczając, że wybór zostanie dokonany na podstawie jej niekwestionowanej oceny, a zatem do potrzeb firmy Ducati w zakresie przeprowadzenia Wydarzenia, w szczególności w odniesieniu do liczby żądanych uczestników i dostępności proponowanych dat.

1.3 Wnioski o udział w Wydarzeniu można składać do dwóch tygodni przed rozpoczęciem każdego etapu.

1.4 Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłana pocztą elektroniczną.

1.5 Ducati nie ponosi odpowiedzialności za decyzję o odmowie udziału w Wydarzeniu.

Artykuł 2 – OPIS WYDARZENIA

2.1 Wydarzenie jest organizowane przez Ducati w celu uczczenia modeluMultistrada V4 Rally na trasie o długości 60 000 km, która obejmie kilka krajów europejskich, w tym Francję, Wielką Brytanię, Polskę, Austrię, Hiszpanię, Portugalię i Włochy.

2.2 Podczas Wydarzenia kilku uczestników weźmie udział w motocyklowej wyprawie drogowej, która rozpocznie się w kwietniu 2024 roku. Uczestnicy będą na zmianę prowadzić ten sam motocykl, który do końca Wydarzenia musi przejechać co najmniej 60 000 km.

2.3 Uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje wypożyczenie pojazdu (model Multistrada V4 Rally, zwany dalej “Motocyklem”), ubezpieczenie motocykla i wszelkie niezbędne prace serwisowe, z zastrzeżeniem, że paliwo i wszelkie opłaty drogowe będą opłacane przez Uczestnika.

2.4 Za udział w Wydarzeniu nie przysługuje żadna rekompensata finansowa.

2.5 Motocykl będzie wyposażony w nadajnik GPS, który umożliwi Ducati -szybką interwencję w przypadku konieczności naprawy.
-publikowanie w swoich mediach treści związanych z Wydarzeniem, w szczególności pokonanej trasy i liczby przejechanych kilometrów.

2.6 Każdy Uczestnik musi odbyć podróż o maksymalnym czasie trwania 1 (jednego) tygodnia i minimalnej długości 2000 km i może zaproponować etapy (miasta, wydarzenia, rodzaje dróg), a także liczbę kilometrów przewidzianych na jego część podróży.

2.7 Punkty odbioru i zwrotu motocykla, a tym samym punkty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów, są z góry określone przez Ducati i są przypisane do dealerów Ducati obecnych na terytorium Polski.

2.8 Daty poszczególnych etapów są również ustalane przez Ducati.
Każdy Kandydat może złożyć wniosek o udział w etapach, które najbardziej preferuje spośród tych, które rozpoczynają się i kończą w Polsce.

2.9 Aby wniosek został uznany za ważny, musi zostać złożony na formularzu dostępnym pod następującym adresem: https://multistrada-60000km-european-tour.ducati.com/pl/

Po zaakceptowaniu wniosku o uczestnictwo Ducati zastrzega sobie prawo do zaproponowania innej daty rozpoczęcia w zależności od wymagań Wydarzenia.

Artykuł 3 – WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1 Aby wziąć udział w Wydarzeniu, Kandydat musi:

  • Posiadać ważne prawo jazdy kategorii A;
  • Posiadać prawo jazdy kategorii A od co najmniej 3 lat;
  • Posiadać odbyte na motocyklu znaczące podróże lub mieć za sobą istotne doświadczenia;
  • Zaproponować projekt wyprawy ograniczony do kontynentu europejskiego, trwający maksymalnie 1 (jeden) tydzień i obejmujący co najmniej 2000 km. Trasa zaproponowana przez Kandydata może obejmować kilka krajów europejskich i aby została uznana za ważną, musi być istotna pod względem krajobrazu i/lub treści historycznych i/lub kulturowych i/lub artystycznych oraz musi być zgodna z wcześniej wybranymi punktami odbioru i powrotu motocykla.
  • Umiejętność tworzenia materiałów zdjęciowych i wideo zgodnie z poziomem jakości wymaganym przez markę oraz wiedza, jak najlepiej wykorzystać potencjał sieci społecznościowych.
  • Oświadczyć, że uczestik nie poddaje się żadnemu leczeniu uniemożliwiającemu jazdę i musi być świadomy, że w momencie ewentualnego udziału w Wydarzeniu musi być w optymalnym stanie psychofizycznym, w szczególności w odniesieniu do następujących narządów i funkcji, które są obciążone podczas jazdy motocyklem: układu mięśniowo-szkieletowego, kostno-stawowego i ruchowego, neurologicznego, wzrokowego, słuchowego i sercowo-naczyniowego. W przypadku, gdy warunki te nie zostaną spełnione, Ducati może zawiesić, a w razie potrzeby wykluczyć Uczestnika z Wydarzenia; przyjmuje się, że w takim przypadku Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek rodzaju odszkodowania lub zadośćuczynienia od Ducati.

3.2 Ducati zastrzega sobie prawo do przeglądania kanałów mediów społecznościowych Kandydatów w celu uzyskania informacji na temat rodzaju tworzonych treści i ich poziomu, a następnie wykorzystania takich informacji przy wyborze idealnych kandydatów.

3.3 Przyjmuje się, że Uczestnicy będą zobowiązani do przesłania firmie Ducati wszystkich materiałów wideo/fotograficznych zebranych podczas podróży. W związku z powyższym wyraźnie zabrania się Uczestnikom niezależnego publikowania materiałów zebranych podczas podróży na własnych kanałach społecznościowych i/lub w jakimkolwiek innym kanale społecznościowym lub temacie innym niż Ducati. Wybrani uczestnicy będą mogli jedynie ponownie publikować oficjalne posty Ducati.

3.4 W przypadku, gdy Ducati zaakceptuje wniosek o udział w Wydarzeniu, Uczestnik musi przesłać kopię swojego prawa jazdy i krajowego dowodu tożsamości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Artykuł 4 – ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA – ANULOWANIE – WYKLUCZENIE UCZESTNIKA

4.1 Zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia udziału w Wydarzeniu dokonywane są wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej: https://multistrada-60000km-european-tour.ducati.com/pl/

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa wraz z odpowiednimi załącznikami i akceptuje je w całości, zaznaczając pole “Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa i akceptuję je”. Rejestracja zostanie zaakceptowana dopiero po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem od Ducati z decyzją o akceptacji.

4.2 Rezygnacja przez Uczestnika. Jeśli Uczestnik chce anulować swój udział w Wydarzeniu, musi powiadomić o tym firmę Ducati co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem wybranej daty podróży.

4.3 Anulowanie przez firmę Ducati. Firma Ducati ma prawo do odwołania uczestnictwa w Wydarzeniu, nawet tego samego dnia, z dowolnego powodu związanego z ograniczeniami organizacyjnymi, na które firma Ducati nie ma wpływu. W takim przypadku firma Ducati może zaproponować przełożenie uczestnictwa w Wydarzeniu na inny termin. W przypadku nieprzestrzegania warunków uczestnictwa w momencie udziału w Wydarzeniu firma Ducati zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia.

4.4 Wykluczenie Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Wydarzeniu.

4.5 Uczestnik zgadza się, że w przypadku utraty kontroli nad pojazdem, z przyczyn innych niż awaria mechaniczna, która może, ale nie musi skutkować zjechaniem pojazdu z drogi z istotnymi uszkodzeniami lub bez nich, Ducati może trwale zakończyć udział Uczestnika, nawet jeśli planowana podróż nie została w pełni ukończona.

ART. 5 – ZASADY POSTĘPOWANIA I ODZIEŻ DO JAZDY

5.1 Uczestnicy muszą ściśle przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego, a także zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, Wytycznych ACEM oraz zasad komunikacji i reklamy Volkswagen (załącznik 1). W przypadku poważnych i/lub powtarzających się naruszeń wyżej wymienionych postanowień, Ducati może zawiesić, a w razie konieczności wykluczyć Uczestnika z Imprezy. Przyjmuje się, że w takim przypadku Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania od Ducati żadnego innego rodzaju odszkodowania lub zadośćuczynienia.

5.2 Podczas korzystania z motocykla Uczestnicy i Pasażerowie (zgodnie z definicją poniżej) muszą obowiązkowo nosić odpowiedni dla danej Imprezy profesjonalny ubiór do jazdy, tj. homologowany kask, kurtkę motocyklową z ochraniaczami, spodnie motocyklowe z ochraniaczami, buty motocyklowe z ochraniaczami i rękawice motocyklowe.

5.3 Uczestnicy muszą sumiennie dbać o Motocykl i wszelki inny sprzęt przydzielony im przez Ducati i nie mogą zezwalać na korzystanie z niego przez inne osoby, w tym Pasażerów, chyba że Ducati wyraźnie na to zezwoli.

5.4 Uczestnicy muszą sprawdzić Motocykl, a w przypadku stwierdzenia na nim jakichkolwiek nieprawidłowości, niezwłocznie poinformować Ducati, zwracając się do następującej osoby: Krystian Kaleta (krystian.kaleta@ducatipolska.pl).

5.5 Uczestnicy muszą zachowywać się podczas Wydarzenia w sposób sumienny i rozważny.

5.6 W przypadku uszkodzenia Motocykla, Uczestnik powinien skontaktować się z pomocą drogową pod numerami wskazanymi w Załączniku nr 2.

ART. 6 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1 Ducati, w określonych przypadkach, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – bezpośrednie lub pośrednie – na osobach lub mieniu poniesionych przez Uczestników, Pasażerów lub osoby trzecie podczas Wydarzenia.

6.2 Uczestnik zobowiązuje się w imieniu własnym oraz w imieniu każdego Pasażera do zwolnienia firmy Ducati z odpowiedzialności, a także do pełnego zwrotu wszelkich zaliczek wpłaconych przez firmę Ducati, za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wyrządzone przez Uczestnika, jego ewentualnego Pasażera osobom lub mieniu w trakcie trwania Wydarzenia. Uczestnik będzie odpowiedzialny za szkody wyrządzone Motocyklowi z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i w związku z tym musi zapewnić odszkodowanie za takie szkody. Firma Ducati będzie natomiast odpowiedzialna za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestnika w Motocyklu w przypadku drobnych uszkodzeń.

6.3 Każdy Uczestnik i jego ewentualni Pasażerowie, aby móc zgodnie z przepisami uczestniczyć w Wydarzeniu, muszą podpisać przed rozpoczęciem Wydarzenia oświadczenia o zwolnieniu z odpowiedzialności i odszkodowaniu przygotowane przez firmę Ducati.

Artykuł 7 – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

7.1 Administrator danych osobowych.

Firma Ducati, jako Właściciel, po wysłaniu Formularza przez Uczestnika, będzie przetwarzać podane dane osobowe wyłącznie w celu zarządzania rejestracją i uczestnictwem w Wydarzeniu.
Dane przekazane przez Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody zainteresowanej strony.

7.2 Przeprowadzenie Wydarzenia i monitorowanie podróży.

Decydując się na udział w Wydarzeniu, Uczestnik zostaje poinformowany o obecności urządzenia śledzącego GPS w pojeździe udostępnionym na potrzeby Wydarzenia.
W trakcie Wydarzenia trasa Uczestnika będzie monitorowana za pomocą GPS w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa, interwencji w razie potrzeby i promocji Wydarzenia.
Dane te będą gromadzone za pośrednictwem aplikacji GeoRide, do której Uczestnik będzie miał dostęp i będzie mógł w każdej chwili aktywować i dezaktywować, za pośrednictwem urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja, funkcje związane z usługą geolokalizacji i rejestrowaniem przebytych tras.
Dane zebrane za pośrednictwem połączonej aplikacji będą przechowywane przez czas trwania wydarzenia i przez okres trzech lat.
Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Ducati zdjęć z podróży w celu umożliwienia ich publikacji na kanałach społecznościowych Właściciela. Przesłanie zdjęć oznacza zgodę na ich publikację.

7.3 Podstawa prawna przetwarzania i okresy przechowywania danych.

Należy zauważyć, że wszystkie wymienione powyżej procesy przetwarzania danych opierają się na umownej podstawie prawnej lub obowiązku prawnym, w związku z czym zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest wymagana. Przekazane dane będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

7.4 Dalsze informacje.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora Danych, a także listę praw, z których może skorzystać osoba, której dane dotyczą, można znaleźć w ogólnej polityce prywatności dostępnej pod następującym linkiem https://www.ducati.com/gb/en/home/privacy

Artykuł 8 – PASAŻER

8.1 Uczestnik może wziąć udział w Wydarzeniu z wybranym przez siebie pasażerem.

8.2 Pasażer musi mieć ukończone 18 lat.

Artykuł 9 – PRAWA DO WIZERUNKU

9.1 Podczas Wydarzenia Uczestnik musi przesłać firmie Ducati zdjęcia i filmy ze swojej podróży.

9.2 Uczestnik upoważnia Ducati, nieodpłatnie, do publikowania wszelkich zdjęć lub filmów przedstawiających jego wizerunek w swoich mediach, sieciach społecznościowych lub na stronach internetowych.

9.3 Uczestnik udziela firmie Ducati, na dowolnym terytorium i na czas trwania Wydarzenia plus trzy lata, prawa do pokazywania i powielania zdjęć i filmów oraz prawa do wykorzystywania jego wizerunku.
W przypadku przesłania zdjęć lub nagrań wideo, na których pojawia się Uczestnik, Uczestnik gwarantuje, że udzielił firmie Ducati upoważnienia do ich wykorzystania na tych samych warunkach.

9.4 Uczestnik zgadza się nie pociągać firmy Ducati, jej przedstawicieli ani żadnej osoby działającej za jej zgodą do odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w kadrowaniu, kolorze lub gęstości, które mogą wystąpić podczas reprodukcji.

9.5 Niniejsze zezwolenie jest osobiste i niezbywalne i ma zastosowanie wyłącznie do wyraźnie wskazanych nośników.

Artykuł 10 – UBEZPIECZENIE

10.1 Ducati oświadcza, że jest ubezpieczone w firmie ubezpieczeniowej HDI Global w zakresie szkód drogowych, pożaru i kradzieży oraz w firmie ubezpieczeniowej CHUBB European w zakresie ubezpieczenia wypadkowego kierowcy.

10.2 W razie wypadku skutkującego uszkodzeniem mienia Uczestnik zrzeka się odpowiedzialności Ducati wykraczającej poza powyższe gwarancje.

Artykuł 11 – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI – ZRZECZENIE SIĘ ROSZCZEŃ

11.1 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie pojazdu udostępnionego przez Ducati.

11.2 Uczestnik oświadcza, że jest świadomy ryzyka związanego z jazdą po drogach i w związku z tym zwalnia Ducati z wszelkiej odpowiedzialności w razie wypadku podczas Imprezy.

11.3 Uczestnik zrzeka się wszelkich działań karnych, cywilnych, administracyjnych i prawnych przeciwko Ducati i jakiejkolwiek innej spółce z jej grupy oraz zgadza się naprawić wszelkie szkody spowodowane z jego winy lub w przypadku złożenia przez niego fałszywego oświadczenia.

11.4 W przypadku obecności pasażera, Uczestnik jest również odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez pasażera.

11.5 Uczestnik ponosi również odpowiedzialność na własny rachunek za wszelkie naruszenia prawa związane z użytkowaniem lub posiadaniem Motocykla i w związku z tym ponosi odpowiedzialność za wszelkie cywilne, karne i finansowe konsekwencje wszelkich naruszeń, niezależnie od tego, czy są one karalne. W związku z tym Uczestnik oświadcza, że jest świadomy możliwości przekazania jego danych osobowych, zgłoszonych we wniosku o udział w Wydarzeniu, przez Ducati policji lub innym organom publicznym w związku z jakimkolwiek wnioskiem, sporem, sankcją lub środkiem związanym z użytkowaniem lub posiadaniem Motocykla w okresie, w którym znajduje się on lub znajdował się pod opieką i do dyspozycji uczestnika, takich jak – jedynie tytułem przykładu – naruszenia przepisów ruchu drogowego we Włoszech i za granicą.

11.6 W przypadku, gdy grzywna zostanie dostarczona Uczestnikowi z opóźnieniem (na przykład, ale nie wyłącznie, z powodu opóźnionej komunikacji, zamknięcia firmy, niepowiadomienia firmy Ducati itp.), firma Ducati nie będzie odpowiedzialna za koszt samej grzywny i wszelkie dodatkowe koszty, wynikające na przykład z niemożności skorzystania z obniżonej płatności. Podobnie firma Ducati nie będzie ponosić kosztów wynikających z błędów w płatności grzywien przez Uczestnika.

11.7 Ponadto, wszelkie nieuiszczone opłaty za przejazd autostradą zostaną naliczone Uczestnikowi. W każdym przypadku Uczestnik zgadza się niezwłocznie zwrócić firmie Ducati, na jej zwykłe pisemne żądanie, każdą kwotę, którą musi lub musiał zapłacić jako grzywnę administracyjną lub w związku z jakimkolwiek innym środkiem organu publicznego związanym z naruszeniem przepisów ruchu drogowego we Włoszech i za granicą, które miało miejsce w okresie, w którym Motocykl jest lub był pod opieką i do dyspozycji Uczestnika.

11.8 Ducati może zażądać wpłaty kaucji w wysokości do 2500 euro za wszelkie uszkodzenia Motocykla spowodowane z winy Uczestnika.

Artykuł 12 – SIŁA WYŻSZA

12.1 Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa “siła wyższa” oznacza każde zdarzenie, racjonalnie nieprzewidywalne i niemożliwe do przezwyciężenia przez firmę Ducati, które uniemożliwia lub znacznie utrudnia wypełnienie całości lub części jej zobowiązań umownych w związku z organizacją Wydarzenia.

12.2 Za siłę wyższą uznaje się w szczególności następujące zdarzenia, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca: katastrofy naturalne, złe warunki pogodowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, strajki lub inne akcje protestacyjne, przerwy w dostawie prądu, embargo, sabotaż, interwencja władz cywilnych lub wojskowych, działania wojenne, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, akty terrorystyczne lub zamieszki.

12.3 Firma Ducati nie zostanie uznana za niewywiązującą się ze swoich zobowiązań w przypadku, gdy wypełnienie jej zobowiązań związanych z organizacją Wydarzenia zostanie utrudnione, uniemożliwione lub opóźnione w wyniku działania siły wyższej, a firma Ducati nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu

ART. 13. INFORMACJE

13.1 W celu komunikacji i uzyskania informacji dotyczących Wydarzenia Uczestnik może skontaktować się z Ducati pod następującym adresem mailowym: krystian.kaleta@ducatipolska.pl (Krystian Kaleta)

Artykuł 14 – OBOWIĄZUJĄCE PRAWO – WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA

14.1 Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa podlegają prawu polskiemu.

14.2 Wszelkie spory pomiędzy Stronami, niezależnie od ich charakteru, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.